Download kinh chú đại bi

-

Chú Đại Bi hay Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) được niệm sản phẩm ngày, hàng tuần để đưa về sự bình an, thanh tịnh trong tâm hồn.

Bạn đang xem: Download kinh chú đại bi

từng câu trong bài bác chú tượng trưng với hình hình ảnh một vị Phật, người thương Tát, Tôn giả hoặc Thánh Thần vị Đức quan liêu Âm người tình Tát hóa thân. Nội dung bài viết dưới đây tất cả cả bài chú đại bi giờ đồng hồ Việt, giờ Phạn cho mọi tín đồ cùng theo dõi:


Chú đại bi giờ đồng hồ Việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô mắc cỡ Đại-bi chổ chính giữa đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.

Xem thêm: 5 Kênh Youtube Học Tiếng Anh Qua Video Nhất Định Bạn Phải Biết


Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phát xà da đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô đánh rô, ý trung nhân đề dạ, người yêu đề dạ, ý trung nhân đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha.


Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần lúc trì biến đổi cuối cùng)

Chú đại bi tiếng Việt 84 câu

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trung tâm đà la ni

1.Nam tế bào Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da2. Nam mô A Rị Da3. Bà Lô Yết Đế Thước chén bát Ra Da4. ý trung nhân Đề Tát Đỏa Bà Da5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca Da7. Án8. Tát Bàn Ra phạt Duệ9. Số Đát mãng cầu Đát Tỏa10. Nam tế bào Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Nam tế bào Na Ra Cẩn Trì13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng15. A Thệ Dựng16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà Già17. Ma vạc Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha19. Án A Bà Lô Hê20. Lô Ca Đế21. Ca Ra Đế22. Di Hê Rị23. Ma Ha người thương Đề Tát Đỏa24. Tát Bà Tát Bà25. Ma Ra Ma Ra26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông28. Độ Lô Độ Lô phát Xà domain authority Đế29. Ma Ha phân phát Xà da Đế30. Đà Ra Đà Ra31. Địa Rị Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá trả giá Ra34. Mạ Mạ vạc Ma Ra35. Mục Đế Lệ36. Y Hê Y Hê37. Thất mãng cầu Thất Na38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi39. Phân phát Sa vạc Sâm40. Phật Ra Xá Da41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị43. Ta Ra Ta Ra44. Tất Rị tất Rị45. Tô Rô tô Rô46. Người tình Đề Dạ ý trung nhân Đề Dạ47. ý trung nhân Đà Dạ ý trung nhân Đà Dạ48. Di Đế Rị Dạ49. Na Ra Cẩn Trì50. Địa Rị sắc Ni Na51. Ba Dạ Ma Na52. Ta Bà Ha53. Tất Đà Dạ54. Ta Bà Ha55. Ma Ha vớ Đà Dạ56. Ta Bà Ha57. Tất Đà Du Nghệ58. Thất Bàn Ra Dạ59. Ta Bà Ha60. Na Ra Cẩn Trì61. Ta Bà Ha62. Ma Ra mãng cầu Ra63. Ta Bà Ha64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da65. Ta Bà Ha66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ67. Ta Bà Ha68. Mang Kiết Ra A vớ Đà Dạ69. Ta Bà Ha70. Tía Đà Ma Yết tất Đà Dạ71. Ta Bà Ha72. Mãng cầu Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ73. Ta Bà Ha74. Ma Bà Lợi chiến thắng Yết Ra Dạ75. Ta Bà Ha76. Nam tế bào Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da77. Nam mô A Rị Da78. Bà Lô Yết Đế79. Thước Bàn Ra Dạ80. Ta Bà Ha81. Án tất Điện Đô82. Mạn Đà Ra83. Bạt Đà Dạ84. Ta Bà Ha